Ďalšie činnosti ústavu:

1. Ústav uskutočňuje celoživotné vzdelávanie občanov v súlade so schváleným študijným programom, v ktorom najmä:

- poskytuje ďalšie vzdelávanie v oblasti výkonu špecializovaných povolaní resp. činností,

- umožňuje doplnenie vzdelania podľa špecifických požiadaviek.

2. Celoživotné vzdelávanie občanov sa realizuje spravidla formou kurzov.

3. Kurzy sa uskutočňujú formou prednášok, seminárov... Končia sa záverečnou skúškou a spravidla aj obhajobou záverečnej práce, o čom absolvent dostane osvedčenie.
 
Náplň činnosti ústavu

1. zabezpečovať znaleckú činnosť v stanovených technických odboroch v súlade so zákonom č. 382/2004 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch a vyhláškou č. 492/2004 Z. z. pre štátne orgány, ako aj pre ďalšie právnické a fyzické osoby.

2. formou špecializovaného štúdia pripravovať odborníkov z praxe pre znaleckú činnosť v technických a ekonomických odboroch v zmysle zákona č. 382/2004 Zz.

3. získané poznatky prenášať do výučby a praxe

4. rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v oblasti metodiky technického znaleckého posudku vrátane súvisiacich ekonomických a technicko-právnych oblastí

5. organizovať sympóziá, semináre a konferencie súvisiace so znaleckou činnosťou

6. vydávať učebné texty, zborníky z poriadaných akcií a neperiodické publikácie v odbore súdneho znalectva

7. spolupracovať s katedrami a inými pracoviskami fakulty, STU a inými právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí, v odbore svojej pôsobnosti

8. organizovať konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby,

9. organizovať odbornú pomoc pre ústredné orgány štátnej správy pri harmonizácii našej legislatívy s predpismi EÚ,

10. vykonávať aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia dekana fakulty.
 
Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave © 2009