Náplň činnosti ústavu:

1. zabezpečovať znaleckú činnosť v stanovených technických odboroch v súlade so zákonom č. 382/2004 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch a vyhláškou č. 492/2004 Z. z. pre štátne orgány, ako aj pre ďalšie právnické a fyzické osoby.

2. formou špecializovaného štúdia pripravovať odborníkov z praxe pre znaleckú činnosť v technických a ekonomických odboroch v zmysle zákona č. 382/2004 Zz.

3. získané poznatky prenášať do výučby a praxe

4. rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v oblasti metodiky technického znaleckého posudku vrátane súvisiacich ekonomických a technicko-právnych oblastí

5. organizovať sympóziá, semináre a konferencie súvisiace so znaleckou činnosťou


Základné informácie o ústave

Náš znalecký ústav bol založený na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a Ministerstvo spravodlivosti SR nás do Zoznamu znaleckých ústavov zapísalo ako znalecký ústav dňa 5.11.2001.

Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky pôsobí v nasledovných odboroch a odvetviach znaleckej činnosti:

v odbore ELEKTROTECHNIKA

v odbore ENERGETIKA

Špičková pedagogická a vedecká ustanovizeň, akou FEI STU v Bratislave je, dáva dobré predpoklady na zvyšovanie úrovne znaleckej činnosti pre elektrotechnické a informačné odbory.

Je predpoklad, že tento ústav bude v budúcnosti špičkovým pracoviskom a bude dobrou oporou pre znaleckú činnosť v Slovenskej republike.

Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky ponúka spracovania znaleckých posudkov v uvedených odboroch a odvetviach činnosti pre fyzické a právnické osoby.

Rovnako ponúka aj možnosti vzdelávania pre existujúcich, ako aj budúcich znalcov.
 
 
Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave © 2009